Betingelser

Tilskud til energiforbedringer i privat bolig - Energiselskabernes Energispareindsats
Februar 2018

Betingelser: Eniig Energi A/S yder tilskud til energiforbedrende foranstaltninger i private boliger, sommerhuse (kun tilskud til luft/luft varmepumpe) og til private udlejere. Tilskuddet er et tilbud, der gives som del af Energiselskabernes Energispareindsats for at fremme energispareindsatsen i den private bygningsmasse. Der ydes kun tilskud til energiforbedringer i eksisterende byggeri.

Eniig Energi A/S’ energispareindsats udføres for et varme- eller elnetselskab, som iht. ”Energiselskabernes Energispareindsats af 16. december 2016”, samt tilhørende bekendtgørelser er forpligtet til at realisere energibesparelser. Oplysning om hvilke net-/distributionsselskaber det drejer sig om kan findes på www.eniig.dk/privat/el/netselskaber, på telefon 70 15 16 79 eller via energibesparelser@eniig.dk.

Af det elektroniske ansøgningsproces fremgår det, hvad Eniig Energi A/S giver tilskud til. Tilskudsberegningen baseres på ovenstående lovgivning, som blandt andet er udmøntet i Standardværdikataloget. Energibesparelsen skal kunne indberettes til Energistyrelsen efter gældende regler.

De energiforbedrende tiltag, som Eniig Energi A/S giver tilskud til, må ikke sælges/afgives til anden side. Dvs. at ansøgeren ikke må modtages tilskud fra anden aktør, eller anden aktør må ikke købe/overtage energibesparelsen fra ansøgeren.

Persondata, f.eks. navn og adresse, bliver sammenkørt med energisparedata fra alle kunder i hele Danmark med henblik på at identificere eventuel dobbeltregistrering af energibesparelser. Dataene indhentes i henhold til persondataforordningen.

Ansøgning, dokumentation og udbetaling af tilskud

Ansøgning om tilskud til energiforbedringer skal ske før indkøb/ordrebekræftelse/bestilling af materialer eller håndværker foretages. Dvs. ansøger skal have modtaget elektronisk bekræftelse på ansøgningen fra Eniig Energi A/S før  indkøb/bestilling af materialer / indgåelse af aftale med håndværker.

Eniig Energi A/S tager forbehold for fejl i såvel tekst, beregninger og håndtering. Eventuel tvist afgøres af Eniig Energi A/S med henvisning til gældende lovgivning.

Når energispareprojektet er fuldført indsender ansøger dokumentation via det link, der er angivet i tilsendte mail med bekræftelse af tilskudsansøgning. Dokumentation for udført arbejde skal være specificeret, så det tydeligt fremgår, hvilke energiforbedringstiltag der er søgt tilskud til. Projektet skal være dokumenteret med minimum specificeret kvittering på indkøb af materialer eller faktura fra håndværker samt fotos, som dokumenterer før- og eftersituation. Der ydes ikke tilskud til materialer, der tidligere har været taget i brug eller er købt via privathandel.

Arbejdet skal være udført, og al dokumentation skal indsendes til Eniig Energi A/S senest 12 måneder efter ansøgningsdato ellers bortfalder ansøgningen med mindre andet er aftalt skriftligt med Eniig Energi A/S.

Bemærk! Alle elementer, der er søgt tilskud til, skal dokumenteres på én gang. Hvis dokumentationen ikke dækker alle elementer, udbetales kun tilskud til de elementer, der er dokumenteret. Herefter lukkes sagen.

Eniig Energi A/S forbeholder sig ret til – også efter udbetaling af tilskuddet – at få adgang til yderligere dokumentation for energispareprojektets gennemførsel. Såfremt det konstateres, at de energiforbedringer, der er udbetalt tilskud, ikke er udført som oplyst ved tilskudsansøgning, eller at energibesparelsen er solgt/afgivet til anden side, kan Eniig Energi A/S kræve det udbetalte beløb returneret. Ligeledes har Energistyrelsen ret til ved stikprøvekontrol at kontrollere energiforbedringen.

Tilskuddet på 30 øre/kWh fremgår af ansøgningsbekræftelsen og er skattefrit og overføres til det oplyste kontonummer, når dokumentation for det udførte arbejde er godkendt af Eniig Energi A/S. Der fratrækkes ved afregning et administrationsgebyr på kr. 40. Minimumsbeløbet for at søge tilskud er kr. 40 (som dækker administrationsgebyret).